Reglement

Beste standhouder

                   

De rommelmarkt gaat door op zondag 30 juni 2019 en wordt ingericht door Feitelijke Vereniging ‘t Steentje in de Molenstraat in Watervliet.

 1. De standen worden voor verhuur aan het publiek aangeboden via de website www.curieuze-rommelmarkt.be vanaf 1 februari 2019.
 2.                        
 3. Deze inschrijvingsperiode loopt tot uiterlijk zondag 16 juni 2019, op voorwaarde dat niet alle plaatsen op voorhand zijn uitverkocht.
 4. De standhouders zijn verplicht op voorhand te reserveren via de voorgenoemde website en het inschrijvingsgeld te storten binnen 14 dagen.
 5. Standhouders die in 2018 op de markt stonden moeten zich opnieuw inschrijven. De plaatsen van vorig jaar kunnen niet geclaimd worden.
 6. Voor de editie van 2019 is het niet meer mogelijk om op huisnummer te reserveren, daar er teveel misbruik van werd gemaakt in het verleden. Wendt u tot de organisatie bij vragen.
 7. Uw reservatie is pas definitief als wij de betaling ontvangen hebben. Bij niet betaling mag u de markt als standhouder niet betreden. Als de betaling ontvangen is, ontvangt u hierover een mail ter bevestiging.
 8. Oprijden van de rommelmarkt kan enkel via de Molenstraat, komende van Kaprijke, aan het kruispunt met de Veldstraat.
 9. Om een vlot verloop van de in te nemen plaatsen te laten doorgaan, vragen we u om vanaf 4:30 uur te arriveren. Bij het oprijden toont u eveneens uw ontvangen bevestigingsmail die geldt als inschrijvingsbewijs.
 10. Oprijden kan tot uiterlijk 8:00 uur, nadien is alle verkeer verboden.
 11. Kandidaat standhouders die niet ingeschreven hebben kunnen enkel een standplaats bekomen indien er nog beschikbare ruimte is. Zij mogen een plaats innemen na toestemming van de inrichters en na betaling.
 12. Enkel de vermelde en toegekende ruimte mag ingenomen worden. Het is niet toegelaten te koop aangeboden artikelen vast te maken aan bouwelementen van woningen of andere constructies.
 13. De wagen/bestelwagen mag enkel blijven staan indien deze achter de stand kan staan.
 14. Heb respect voor de nachtrust van de bewoners en maak geen onnodig lawaai bij uw aankomst en bij het installeren van uw stand.
 15. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerend goederen.
 16. Het voortijdig verlaten van de rommelmarkt met uw stand kan pas vanaf 13:00 uur.
 17. De standen worden geopend vanaf 06:00 uur en uiterlijk om 17:00 uur gesloten of na overleg met de organisatoren en alle betrokkenen. De standen zullen tegen 18:00 uur volledig ontruimd worden, zodanig dat alle wegverkeer vanaf 18:00 uur normaal kan verlopen. Tijdens het laden en lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten.
 18. De opritten van de omliggende woningen mogen niet gebruikt worden als standplaats tenzij deze gebruikt worden door de bewoners zelf of gevolmachtigden.
 19. Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
  • Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.)
  • (droog)bloemen, planten, bloembollen, levende dieren, koppies van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
  • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).
  • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 20. De lokale horeca zorgt voor de nodige drankgelegenheden. Hamburgers Eric Verweire heeft het alleenrecht op verkoop van hamburgers en braadworsten. De Boelmobiel heeft het alleenrecht op verkoop van gebak. Snoepkraam Kurt Vandooren heeft het alleenrecht op verkoop van snoep.
 21. Standhouders krijgen een afvalzak bij het betreden van het parcours. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.
 22. De inrichters houden verder contact uitsluitend met de deelnemer betaler, tenzij dit anders wordt afgesproken.
 23. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 24. De inrichters, samen met de politiezone Meetjesland en het gemeentebestuur van Sint-Laureins, staan in voor het toezicht en de naleving van dit reglement en de orde op het parcours.
 25. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.
 26. Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van door Feitelijke Vereniging ‘t Steentje op de vergadering van 12 juli 2018.
 27. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.